بهداشت و بیماری های آبزیان
نخستین سایت جامع بهداشت و بیماریهای آبزیان در ایران
عوامل انگلی بر روی آبشش کپور ماهیان

مقدمه
يكي از عوامل تامين بخشي از نياز هاي پروتئيني كشور ما بهره برداري مناسب از آبهاي داخلي وپرورش انواع آبزيان ( ماهي وميگو) است. آبهاي داخلي ايران كه شامل آبهاي شيرين وشور هستند در هر منطقه از كشور برحسب موقعيت جغرافيايي وآب وهواي آن قابليت پرورش نوع خاصي از ماهي وميگو را دارد.
امروز تكثير وپرورش ماهي منابع اقتصادي وغذايي مهمي را براي بسياري از مناطق جهان در حال توسعه در بر دارد وآمارهاي اخير جهاني مصرف وسيع ومتنوع ماهي را نشان مي دهند.
اما مردم كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته وابستگي كمتري به ماهي به عنوان بخشي از غذاي روزانه خود دارند
با توجه به شناخت عوامل مضر در توسعه پرورش ماهي در سيستمهاي مختلف براي كاهش ضايعات وپيشگيري از بيماريها‍، انجام مطالعات انگل شناسي ضرورت تمام دارد. انگلها ممكن است باعث كاهش رشد، مرگ ومير، تأ خير در بلوغ جنسي ويا عقيمي ماهي شده واغلب زمينه را براي بيماريهاي ميكروبي، ويروسي وخارجي فراهم مي سازند. در پاره اي موارد مرگ ومير شديد ماهيان در اثر انگها ديده شده است برانش ماهيان هم يكي از اندامهاي بسيار حساس در بدن ماهي محسوب شده وهر گونه تغييري كه در محيط آبي اطراف ماهي رخ دهد، بطور مستقيم ويا غير مستقيم برانش ها را تحت تاثير قرار مي دهند. اين ارگان بعنوان يك ارگان تغذيه كننده وتنفسي محسوب مي شود وبا توجه به حساسيت آن، انگلهاي مختلفي آن را مورد حمله قرار ميدهند.
مخير ( 1972، 1973 ، 1353 ، 1359 ، 1360 ، 1368 ) اسلامي ومخير ( 1971 ) به بررسي شدت موارد انگلي در ماهيان ايران پرداختند وتعداد قابل توجهي از آنها را گزارش نمودند.
بسياري از نماتودها، پرياختگان وتك ياختگان انگلي آبهاي شيرين ايران توسط شمسي (1375) ، معصوميان ومولناز ( 1994 ، 1996 ) معرفي شدند.
ازآنجايي كه پرورش ماهيان پرورشي بايد به صرفه باشد ماهيان پرورشي با تراكم بيشتر از محيط طبيعي در استخرهاي پرورشي نگهداري مي شوند همين مسئله سبب مي شود كه عوامل انگلي بتوانند سريعتر عمل كرده وآسيب بيشتري وارد كنند زيرا هم اينكه ميزبانان بيشتري در دسترس دارند وهم اينكه انتقال بيماري يا عامل انگلي از يك ماهي به ماهي ديگر سريعتر انجام مي شود ودر نتيجه عوارضي مانند عقيمي- ايجاد تخمهاي ناسالم - بيماريهاي پوستي-– آسيب برانش وخفگي و... از جمله عوارضي هستند كه اين عوامل انگلي وارد مي كنند.
همچنين اين عوامل ممكن است توسط آب يا انتقال ماهيان يا تخمهاي ناسالم از يك كارگاه به كارگاه ديگر انتقال يابند كه باعث شيوع وهمه گيري بيماريهاي در كارگاهها شوند. پس براي جلوگيري از اين صدمات جبران ناپذير بايد از طريق آزمايش آب وماهيان از وجود يا عدم وجود اين عوامل آگاهي يافت وبا شناخت وبررسي اين عوامل وكشف چگونگي پيشگيري ودرمان آنها با آنها مبارزه كرد

كليات
1-دستگاه تنفسي ماهيان ( آبشش ها)
دستگاه تنفسي در ماهيان شامل آبشش ها مي باشد كه به صورت چهار صفحه با اندام آبششي در حفره هاي آبششي در طرفين سر قرار دارند وبه وسيله سرپوش آبششي پوشيده مي شود.
يك صفحه آبششي شامل سه قسمت است :
1-1-كمان آبششي
قسمت پايه كمان آبششي يا قوس آبششي است كه غضروفي بوده ودر سطح خارجي آن شعاعهاي آبششي ودر سطح داخلي آن خارهاي آبششي قراردارند ودر داخل آن رگهاي خوني وجود دارد.

1-2-رشته هاي آبششي
رشته هاي آبششي يا شعاعهاي برانشي داراي ديواره نازك ومويرگهاي خوني فراوان هستند. اين رشته ها در واقع سطح تنفسي ماهيان را تشكيل مي دهند وعمل تبادل بين خون ومحيط اطراف در اين محل انجام مي شود. جهت جريان خون در داخل مويرگهاي شعاعها روي هر كمان به صورت دو رديفي قرار دارند.
آبشش هاي ماهيان استخواني در يك دسته هالوبرانش وهالوبرانش از دو شاخه مجزا كه دوانتهاي آنها به هم متصل است تشكيل شده كه به هر كدام همي برانش گفته مي شود. هر همي برانش داراي يك كمان برانشي است كه از آن تعداد زيادي رشته هاي آبششي به صورت باريك وموازي خارج شده است كه اين رشته ها لاملاهاي اوليه ناميده مي شوند. انشعابات ديگري بطور موازي تحت عنوان لاملاهاي ثانويه بيرون زده است كه تبادلات گازي تنفس در اين قسمتها انجام مي شوند.
لاملاهاي ثانويه سالم فقط از يك لايه سلول پوشيده شده اند. سلولهاي پيلار نيز در بين سلولهاي مويرگي لاملاهاي ثانوي قرار گرفته اند كه نقش بسيار مهمي در حفاظت سلولها دارند. اين سلولها در حفاظت سلولهاي مويرگي وجلوگيري از اتساع شديد نقش دارند.

-3- خارهاي آبششي
ضمائمي كه در قسمت داخلي كمان آبششي نام دارند. كه مانند صافي عمل مي كنند وذرات معلق آب را دريافت كرده وبه سمت مري ماهي هدايت مي كنند. اندازه اين خارها در ماهيان پلانكتون خوار بزرگ بوده وداراي رنگ سفيد هستندودر صيد به ماهي كمك مي كنند. تعداد اين خارها براي شناسايي ماهيان مهم است وتعدادآنها را روي اولين كمان برانشي شمارش مي كنند(2).

2-آّبششها محيط مناسبي جهت انگلها
سطح خارجي حفره آبششي ماهي جذابيت زيادي براي انگلها نداشته، اما سطح داخلي آن محل مناسبي براي هجوم انگلها است. اكثر انگلها فقط آسيبهاي سطحي ايجاد كرده اما سبب بروز عفونتهاي ثانويه مي شوند.
بهر حال از ميان اين انگلها سخت پوستان به دليل اندازه بزرگشان ممكن است بطور محكم خود را به اين منطقه مرتبط چسبانيده وباعث اختلال در فعاليت طبيعي تنفس ماهيان شوند. آبششها وسيعترين منطقه مرتبط با آب را در ماهيان تشكيل مي دهندوبه دليل وظيفه خطيرشان در تنفس ودفع مواد زائد وبالاخره حفظ تعادل اسمزي از ساختمان بسيار ظريفي برخوردار بوده واز طرف ديگر عضو اصلي براي ورود جريان آب بداخل بدن ماهيان آب شيرين هستند. سلولهاي اپي تليال بين آب وخون مرز ظريف را تشكيل مي دهند كه اندازه آن در ماهيان غير فعال وفعال متغير است.
بدليل اين مجاورت مستمر آبشش ومحيط آبي وساختار آبشش، آبشش ماهي قادر به واكنش دفاعي موثري عليه عوامل زيان آور خارجي نيست. بنابراين با كمترين صدمه به وسيله هر عامل غير طبيعي به شدت آسيب مي بيند
تعداد لازم انگلها براي ايجاد آسيب در ماهيان بطور قابل ملاحظه اي برحسب گونه ها واندازه ميزبان ووضعيت سلامتي آن تغيير مي كند. بسياري از گونه هاي انگلي حداقل اختصاصي هستند وفقط قادر به آلوده كردن تعداد محدودي از گونه هاي ميزبان مي باشند. نمونه هاي انفرادي گونه هاي انگلي ممكن است كه اثرات بسيار متغير برروي گونه هاي مختلف ميزبانان داشته باشند. بايد زيست شناسي انگلهاي ماهي در رابطه با اثرات زيان بار آنها برروي ماهي، كنترل آن ويا نحوه مصرف ماهي به وسيله انسان بيشتر وگسترده تر بررسي شود عوامي كه باعث ايجاد ضايعات در آبشش مي شوند عبارتند از :
1-عوامل انگلي
2-عوامل باكتريايي
3-فاكتور هاي فيزيكوشيميايي آب
4-تغذيه
3-انگل شناسي
بطور كلي انگل جانوري است كه بخشي از دوره زندگي خود يا تمام آن را با استفاده از جانور ديگري كه ميزبان ناميده مي شوند مي گذراند. انگها ممكن است در هر بافتي از ميربان يافت شوند وبويژه در سطوح خارجي بدن نظير آبششها يا پوست بسيار متداول هستند در اكوسيستم هاي مصنوعي كه غالبا" فراواني ميزبان بالاست وتراكم انگلها بسيار بيشتر از شرايط طبيعي است، انگلهايي كه براي كامل كردن چرخه زيستي خود به ميزبان واسطه نياز ندارند( بسياري از تك ياخته گان پوست وآبشش ها، و سخت پوستان ومنوژنه آ) غالبيت مي يابند.
در محيط هاي طبيعي، انگل ها با ميزبان خود به نحوي سازگار مي گردند كه بقاي آنها را استمرار بخشيده و از طرف ديگر حيات ميزبان را به مخاطره نمي اندازد.
در چنين شرايطي، غالبيت با انگل هايي است كه داراي چرخه زندگي غير مستقيم با يك يا دو ميزبان واسطه هستند.

4-انتشار جغرافيايي انگلهاي ماهيان آب شيرين
همانطور كه انتشار ماهيان آب شيرين در يك ناحيه وحوزه هاي آبريز متفاوت است، مي تواند بعنوان شاخصي براي انتشار انگلها در نواحي مختلف باشد.
نتيجه مطالعات انجام شده برروي گونه هاي مختلف آبهاي شيرين در سه ناحيه بوم شناختي كشور نشان مي دهد كه انتشار جغرافيايي اين انگلها مانند ميزبان آنها است و(مولنار 1975، به نقل از 7).
استثناء در اين موارد، شامل ماهياني است كه از يك ناحيه بوم شناختي به ناحيه ديگر انتقال يافته اند ( بطور سهوي يا عمومي ). اين ماهيان در مناطق جديد، آلودگي با برخي انگلهاي خود را نشان مي دهند واما برخي از انگلها اختصاصي آنها به ظاهر قادر به بقاء در محيط جديد نبوده اند.
فون انگلي با موارد زير رابطه مستقيم دارد:
1-وسعت محيط زيست ميزبان
2-سن ميزبان
3-تغييرات فصلي
4-تغييرات اقليمي
5-رژيم غذايي ماهيان
6-مورفولوژي وفيزيولوژي
7-عوامل جغرافياي
8-مهاجرت ماهيان ميزبان
9-فراواني ماهيان
10-همزماني چرخه زيستي انگل وميزبان .

5 – تك ياخته هاي انگل آبشش ماهيان پرورشيپ
تعدادزيادي از گونه هاي مختلف تك ياخته ايهاي انگل ماهيان وجوددارند كه برخي از آنها سبب عدم رشد، كم خوني، ناهنجاريهاي فيزيكولوژي، آسيب به آبششها، خفگي وبرخي ديگر سبب تغييرات اساسي ومرگ مي شوند. همچنين ممكن است مسئول آلودگيهاي ثانويه باكتريایي، قارچي ويا ساير انگلها گردند.
1-5 جنس كريپتوبيا (Genus cryptobia lidy , 1846 )
جنس كريپتوبيا از شايع ترين تك ياخته هاي انگلي تاژكدار است. گونه هاي متعددي ازاين جنس باعث آلودگي وبروز بيماري كريپتوبيوزيس در ماهيان اقتصادي آب شيرين وشور دنيا مي شوند.
تعداد گونه هايي كه ماهيان را آلوده مي سازندبه 10 گونه مي رسد وگزارشات متعددي از آلودگي ماهيان آب شيرين كشور، به گونه اي اين جنس وجود دارد. انتشار اين انگل جهاني بوده وبرخي محققين تعدادگونه هاي شناسايي شده را تا 52 گونه ذكر كرده اند كه از ميان آنها 5 گونه انگل خارجي پوست وآبشش و40 گونه انگل خوني و7 گونه در لوله گوارش ماهيان زيست مي كنند.
بطور تقريب در اكثر نقاط كشور حضور اين انگل در خون ويا آبشش ماهي گزارش شده است.
روش تقسيم اين انگل بصورت تقسيم 2 تايي وانتقال آن به شكل مستقيم ( در مورد گونه هاي انگل خارجي ) وغير مستقيم ( در مورد انگلهاي خوني ) به وسيله زالو است. برخي از اينهاتوانايي بيماري زايي قوي وبرخي توانايي ضعيف براي ايجاد بيماري دارند.
اين انگل داراي بدني دراز (بيضوي يا نواري شكل )وداراي 2 تاژك است كه هر 2 از انتهاي قدامي انگل منشاء مي گيرند. كينتو پلاست بيضوي به طور كامل برجسته ودر مجاورت هسته در انتهاي قدامي انگل قرار دارد. گونه كريپتوبيا برانشياليس اين خانواده انگل مربوط به پوست وآبشش است.


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه ۲۶ مهر۱۳۸۹ توسط محمد رسولی نژاد
مطلب زیر را از وبلاگ شیلات  انتخاب کردم. مطالبی کوتاه در مورد بیماری های آبزیان است که در عین کوتاهی مفید می باشد.

نکات خلاصه شده درس بیمارهای ماهی

1. بیماری یک پدیده غیر عادی است که بوسیله اثرات سوء پاره ای از موجودات زنده و غیر زندهدر آبزیان خارج از شرایط متعارف به وجود می آید .

2.   در بیماریهای آبزیان 3 عامل میزبان ، محیط زیست و عامل بیماریزا موثر است .

3.   در ph   پائین ماهی غذای موجود را از راه آبششها دفع می کند .

4.   فلزات سنگین ترشحات موکوسی پوست را افزایش داده و باعث انعقاد پروتئینها میشود .

5. حالت flushing  در ماهی در اثر تک یاخته ها ، بیماریهای باکتریائی ، پارازیتهای کرمی و بیماریهای ویروسی به وجود می آید .

6. شنای عمودی در ماهی در اثر آفلاتوکسین ، عوامل مسموم کننده شیمیائی ، بوتولیسم و بیماریهای باکتریائی و ویروسی به وجود می آید .

7.   تجمع ماهی در کف استخر بیشتر در بعلت مشکل آب ، انگلهای تک یاخته و پر یاخته می باشد .

8. سیکلوپس ، گامبوزیا ، آپوس و آسلوس به ترتیب با تغذیه از انگل مژ دار ایک ، آرگولوس ، نوزاد دیپلوستوموم ، اسپور قارچ ساپرولگنیا  این عوامل بیماری را کنترل می کنند .

9. انگل هگزامیتا :8 تاژک دارد ، مولد بیماری هگزامتیازیس ، خاص ماهیان سردابی ، انگل همزیست با ماهی ، تک میزبانه داخلی و بیشتر در روده مستقر است ، ماهی مبتلا به کنار استخر می رود ، تعدل ندارد  Flashing دارد ، حرکات لغزشی ، روده زرد رنگ و پرخون ، در تابستان از راه دهان ، مخرج و هاگ منتشر می شود  با مسهل ها ( استفراغ آور ) مانند سولفات منیزیم ، کالومل و نیترامین قابل درمان است .

10.       ایکتیوبودا ( نکاتریکس ، پیریفورمیس ) : انگل کوچک در حد گلبول خون ، دارای هسته ، یک جفت تاژک کوتاه برای تغذیه و یک جفت تاژک بلند برای چسبیدن به میزبان ، انگل دوران اولیه تغذیه ، در صورت ضعف ماهی فعال می شود ، ماهی بیمار دارای رنگ کبود ، ریزش فلسها ، ترشح زیاد موکوس و تغییرات تنفسی می باشد ، Flashing دارد. برای شناسائی از لام مرطوب در زیر نور کم استفاده می کنیم ، برای درمان از سولفات مس و فرمالین می توان استفاده کرد .

11.       کریپتوبیا ( تریپانوپلاسما ) : انگل بافت خون ، دوکی شکل ، با یک هسته و دو تاژک ، باعث کم خونی ، انسداد رگها و عامل بیماری خواب (  (sleeping dieaseseاست زالو این انگل را منتشر می کند .

12.       تریپانوزوما : انگل خونی ، یک تاژک ، باعث رنگ پریدگی آبششها و بی حسی می شوند درمان ندارد و باید از ورود زالو جلوگیری کرد .

13.       ایکتیوفتیریوس ( عامل بیماری دانه سفید ) : بدن پوشیده از مژه ، کروی ، هسته کمی خمیده و هلالی ، انگل درون پوستی گرمابی و سردابی ، معادل دریائی این بیماری cryptotation irritans است ، مراحل زندگی شامل : 1 – تروفونتها ( تروفوزوئیتها ) از پوست و آبشش تغذیه می کنند ( شکل عفونی ) 2 – میزبان را ترک می کنند  3 – دیواره ژلاتینی دور خود ایجاد می کنند 4 – ایجاد تومیت  5 – تومیت تبدیل به تروفونت می شود  6 – با ایجاد کیست به بدن ماهی می چسبد

14.       چیلودنلا : مژه دار ، سردابی ، آب شیرین ، با مژه غیر یکسان ، بیضوی و با دو هسته ، انگل خارجی ( پوست ) ، معادل دریائی آن blooklynella است .

15.       سیکلوپس میزبان واسط لیگولابوتریوسفالوس ، گاماروس میزبان واسط آمفی لینا ، کرم توبیفکس میزبان واسط  میکسوسوما سربرالیس ، لاکپشت و قورباغه حامل لرنه آ ، زالو حامل تریپانوزوما و کریپتوبیا می باشد .

16.       تریکودینا ( عامل بیماری تریکودینازیس ) : تک یاخته مژه دار با دوهسته کروی نعلی شکل ، درماهی ایجاد لکه سفید ، ریش ریش شدن باله ها می کند ، زیر فلسها پرخون است .

17.       Glugea این انگل در لایه زیر مخاطی روده یافت می شوند ، در اسبله و سوف گونه glugta tisae  در میگو aymasma penaei و در ماهیان خاویاری گونه coconema sutci موجود است این انگل در میگو و ماهیان خاویاری در داخل تخمها قرار می گیرند و تخمها را شیری رنگ دیده می شوند .

18.       Polypodium hydriform : انگل مرجانی شکل ، انگل تخمهای ماهیان خاویاری ، بین غشا و زرده جایگزین می شود ، تخمکهای آلوده بزرگتر و روشنتر دیده می شوند .

19.       میکسوبولوس ( عامل بیماری چرخش یا بیماری دم سیاه ) : بیماری مراحل اوله تغذیه ، عفونت شدید در آزاد ماهیان ، بطور مستقیم از راه دهان و از طریق توبیفکس منتقل می شود

20.       ژیروداکتیلوس : کرم قلابدار پوست ، بیضی شکل ، در قسمت انتهای بدن بادکش و یک جفت قلاب بزرگ مرکزی و 16 قلاب کوچک در دور ان دارد ، زنده زا و دارای 3 جنین است

21.       داکتیلوژیروس : کرم قلابدار آبشش ، تخمگذار، دارای دو جفت چشم در سر ، بیشتر بچه ماهیان را مورد حمله قرار می دهد ، نوزاد انگل در آب و بدون میزبان بعد از 24 ساعت می میرد .

22.       دیپلوزون ( diplozoon patadoyum ) : انگل دوقلو ، در آبشش ، 4 جفت بادکش دارد قلابها به صورت گیره

23.                     دیاکوبوتریوم : 3 جفت بادکش دارد.

24.                      نیتزشیا ( nitzschia  ) : انگل آبشش ماهیان خاویاری

25.       کرمهای پهن برگی شکل ( دیژن ) :قلاب ندارند ، 2بادکش دماغی و شکمی دارند ، در نوزادی خطر بیشتری دارند

26.       دیپلوستوموم ( عدسی چشم ) ، پوستو دیپلوستوموم (در پوست و به صورت دانه سیاه ) ،                 نئو دیپلوستوموم (، که از طریق خون وارد روده ، کبد و طحال شده و ایجاد دانه مرواریدی می کند  ) .

27.                     برای پیشگیری از دیپلوستوموم از واکسن ، آپوس و انگل nosema  می توان استفاده کرد.

28.       سانگونیکولا : بیشتر در رگهای خونی کوچک آبشش و بویژه در بین پیاز آئورتی و آبشش قرار گرفته و همان جا تخمریزی می کنند ، میراسیدیوم ها از رگها خارج و به داخل اب آمده و دنبال حلزون بعنوان میزبان واسط میگردنند .

29.       آمفیلونیا : انگل پهن غیر بند بند ، در محوطه شکمی ماهیان خاویاری ، موجدات بنتیک مانند Mysis و بعضی از سخت پوستان به عنوان میزبان واسط عمل می کنند .

30.       انگل pseudotracheliastres  stlatus شبیه لرنه آ بوده و در تمام انواع ماهیان خاویاری وجود دارد و سر انگل ستاره ای است .

31.       کرمهای پهن نواری شکل (cectod ) : بصورت بالغ انگل داخلی مهره داران ، بدن سفید بند بند نواری دارند ، دارای بادکش و چنگک ، میزبان واسط اولیه کرم های کم تار ، میزبان واسط دوم ماهی می باشد ، دستگاه گوارش ندارند .

32. بدن خانواده کاریوفیلیده بون بند می باشد .

33. میزبان اول بوتریوسفالوس سیکلوپس است

34. میزبان اول خاویوز کرم توبیفکس است .

35. سیانوسفالوس : در استخرهای خاکی قزل آلا را آلوده می کنند ،

36.       دیفیلوبوتریوم :میزبان اول چند نوع دیاتوموس و سیکلوپس ، میزبان دوم ماهیان آب شیرین و میزبان نهائی انسان و سگ است . دیفیلیوبوتریوم لاتوم در محوطه شکمی قرار می گیرد . سیر زندگی ( لیگولا ، دیفلیوبوتریوم ، شیستوسفالوس ، دی گراما ) : 1 – تخم خارج شده از تخم ( کوری سیدیوم ) 2- وارد بدن سیکلوپس شده و تغییر شکل می دهد ( پروسرکوئید ) 3-ماهی سیکلوپس را می خورد 4 – نوزاد انگل روده را سوراخ کرده و وارد محوطه شکمی می شود ( پلروسرکوئید ) 5 – به عضلات می رود 6 – در صورت ورود به بدن پرنده بالغ می شود .

37.       سیر زندگی بوتریوسفالوس مانند فوق است ولی چون دو میزبانه است مرحله پلروسرکوئید ندارد و بلوغ داخل روده ماهی صورت می گیرد .

38.       تریپانورهینکا Trypanorhyncha : میزبان واسط اول سخت پوستان ، میزبان دوم ماهیان استخوانی و میزبان نهائی ماهیان غضروفی هستند .

39.       آکانتوسفالها یا کرمهای خارسران : انگل داخلی لوله گوارش مهره داران ، نر و ماده از هم جدا ، فاقد دستگاه گوارش و گردش خون ، میزبا ن واسط سخت پوستان ، ایجاد کم خونی ، اگزوفتالمی ، ایجاد مایع زرد در روده می کنند .

40.       آرگولوس : انگل خارجی ، بیشتر به زیر باله ها می چسبد ، بر روی گیاهان تخمریزی می کند ،

41.                     آپوس در محیط اسیدی قادر به زندگی نمی باشد .

42.                     بیماری آبشش تغذیه ای : کمبود اسید پانتوتنیک

43.                     کمبود بیوتین : بیماری لعاب آبی که بیشتر آبششها را فرا می گیرد .

44.                     کمبود ویتامین B12 : ایجاد کم خونی

45.       دژنرسانس چربی کبد (   ( lipoidosi: استفاده از اسید چرب اشباع و غذای مانده در فصل سرد در قزل آلا که ایجاد اگزوفتالمی ، مدفوع آبکی ، پوست تیره ، تورم کبد ( بدون خونریزی ) می کند .

46.       سیروز کبدی ( هپاتوم ) : استفاده از غذای مانده که بخصوص در آن آرد دانه پنبه و بادام زمینی در آن باشد که سم سم آفلاتوکسین در این امر موثر است .

47.       کمبود تریپتوفان : نرمی استخوان ، تغییر شکل عمودی ستون فقرات ( lordose  ) و افقی                ( scoliose )

48.       قارچ ایکتیوفونوس : درون احشائی ، از طریق خوردن وارد خون می شود و ازخون به تمام اندامها می رود ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ،

49.       بیماری قارچی برانکیومایکوزیس ( نکروز آبششی ) : بیشتر در کپور ماهیان بخصوص در فصول گرم ، قارچ اجباری ، B.demigranus در آبشش و B.sanguini  بیشتر در رگها قرار می گیرند .

50.       قارچ فوزاریوم : در میگوها ، ماهیان جوان بالغ ، و قارچ لاژیندیوم در دوران لاروی ایجاد تلفات می کند .

51.       : VHS رابدوویروس ( اگتود ) ،  از دوران انگشت قدی به بالا رخ می دهد ، در نوزادان و مولدین وجود ندارد ، بوسیله آب ، وسایل تخم کشی ، مولدین و ماهی منجمد منتقل می شود ، ( ازراه مولدین و خوراکی منتقل نمی شود !#  در حالت مزمن خونریزی نداریم ، درمان ندارد

52.       IPN : بیرنا ویروس ( رئو ویروس ) ، بچه ماهیان بزرگتر ( ماهیان جوان تازه به تغذیه افتاده ) را آلوده می کند ( کیسه زرده باعث مقاومت می شود ) انتقال از طریق آب و تخمها، مایع تخمدانی ، تماس مستقیم ، علائم : تورم شکم ، مخاط سفید در روده که مایع صفراوی ندارد و در روده غذا نیست  و مدفوع به صورت رشته ای ، خونریزی در زوائد باب المعده ، کبد و طحال کم خون ،

53.       IHN : رابدوویروس ، دوران اولیه زندگی ( کمتر از 2 ماه )، علائم : شبیه IPN ولی شدیدتر اما پیشگیری راحتر است به گرمای بالای 15 درجه حساس است ، انحنای ستون فقرات، اندام رنگ صفرا   می گیرد 

54.                     در بیماری ویروس گربه ماهی CCVD اگر آب را سرد کنیم بیماری بروز نمی کند .

55.                     آلودگی با هرپس ویروس : مخصوص مولدین کم سن ، بیشتر در پائیز

56.                     PEN : گلبولهای قرمز می میرند ، در ماهین دریائی

57.       در PEN گلبولهای قرمز ازبین می رود ولی در IHN بافت خونساز کلیه و طحال دچار مردگی می شوند .

58.       نکروز پوستی – قرحه ای ( UDN ) : عامل بیماری نامشخص ، بیشتر در ماهیان آنادروم و کاتادروم ، در آبهای سرد

59.       اریدوویروس (ID ) : در 3تا 4ماهگی آزاد ماهیان ، باعث آلودگی ماهی با سیتوفاگها و فلکسی باکتریها می شود ، ایجاد تورم در پرده غشاء مغز ، اسکولیوزیس و لوردوزیس و زخمهای بر روی سر می کند ، توسط مولدین منتقل می شود .

60.       اگر بیماری از مولدین منتقل شود ( انتقال عمودی ) و اگر از یک ماهی به ماهی دیگر ( انتقال افقی ) است

61.       ویرمی بهاره کپور ( SVC ) : در بهار ، ماهیان انگشت قد ، رابدوویروس کارپیو ، توسط انگلها ، زالو و آرگولوس منتقل می شود ، تجمع در خروجی ، کم خونی ، آب آوردگی شکم ، تیرگی رنگ که نوع حاد درمان ندارد

62.       تورم سرخ پوست کپور  EC ( شکل مزمن ) : زخمهای جلدی بخصوص نزدیک باله مخرجی  ، ادم ، قرمزی گنادها ، مسری .

63.                     انگلی به نام Sphae rospora   بیماری شبیه التهاب کیسه شنا ایجاد می کند .

64.                     آبله کپور   : carp poxهرپس ویروس ، تاولهای سفید یا صورتی در بدن

65.       سپتی سمی هموراژیک ویروسی ماهی امور ( GGR ) : در ماهیان قد انگشتی تا یک سالگی ، در تابستان ، خونریزی شدید در بدن

66.       بیماری باکتریائی آبشش ( B.G.D ) : بعلت نامساعد بودن عوامل محیطی ( مثل کاهش PH ، افزایش اوره و باکتری سیتوفاگها و فلکسی باکتریها بوجود می آید ، علائم : تورم و پرخونی آبششها ، چسبیده و سیخ شدن فیلامنتها .

67.                     کولومناریس ( بیماری زخمهای زرد ) : در اثر سیتوفاگا کلومناریس

68.       بیماری ساقه دمی (بیماری آبهای سرد ) : در اثر سیتوفاگا پیسگروفیلا در ابهای زیر 10 درجه از راه پوست وارد عضلات و بافت پیوندی می شود که بیماری از بالچه چربی شروع شده و بعد تمام ساقه دمی را در بر می گیرد .

69.       پوسیدگی باله : در دوره پرواری بوجود می آید ، در اثر آئروموناس هیدروفیلا  در باله شنا ایجاد لکه سفید کرده که بعد تمام باله را فرا گرفته و بین شعاعها را از بین می برد .

70.       طاعون اردک ماهیان : دربهارو در دوره تخمریزی در اثر Aeromonas liquefaciens بوجود می آید که ایجاد ادم ، زخم وسیع در بدن می کند .

71.       بیماری دهان قرمز قزل آلا ی رنگین کمان : آئروموناس لیکفانسیس اطراف دهان و فک فوقانی و پوست را قرمز و ملتهب می کند ، قسمت انتهائی روده ملتهب و دارای مایع خونی است و مخرج بیرونزدگی دارد .

72.       یرسینا روکری در فک پائین ایجاد التهاب می کند ( دهان قرمز روده ای ) ، دارای واکسن است ، افزودن ویتامین c ، تتراسایکلین و کاهش دما در درمان بیماری موثر است .

73.       سپتی سمی هموراژیک ویروسی : بیماری ثانویه ، عاملش آئروموناس ( هیدروفیلا و پونکتاتا ) و عامل اصلی رابدوویروس کارپیو است .

74.       بیماری قرحه ( Ulcer D. ) : عفونی و جلدی ، مخصوص قزل آلای رنگین کمان ، در اثر هموفیلوس پیسکیوم ( Hemophilus Piscium ) کورکهای در سطح بدن  بخصوص در بچه ماهیان ایجاد می کند ، علائم داخلی خاصی ندارد ، فقط روپوست دچار هیپرپلازی می شود .

75.       فرونکلوزیس یا کورک آزاد ماهیان : آئروموناس سالمونیده ، عفونت خونی ، حرارت مطلوب زیر 22 درجه ، باکتری گرم منفی

76.                     میکسوسوما سربرالیس : در مغز میانی قرار گرفته و بر سیستم تولید رنگ اثر می گذارد .

77.                     انگل تراکلیاسیستیس فقط سیاه ماهی را مورد حمله قرار می دهد .

78.                      بیماریهائی که علامت خاصی ندارند پاتوگنومیک می گویند .

79.                     Emeria  در زمستان برای کپور ایجاد مشکل می کند .

80.                     در PH قلیائی اسپور Cnidospora باز شده و می توان آنها را نابود کرد .

81.                     اندام جفتگیری نماتودها ، اسپیکول نام دارد .

82.                     Diclybothridae : یک جفت گیره بادکشی ، انگل آبشش ماهیان خاویاری    

83.       سستودها دارای بدن بند بند اند ، به هر بند پروگلوتید گویند ، به سر Scalex و به بقیه بدن Strobila    گویند . لیگولا ( بند غیر واقعی دارد ) در محوطه شکمی کلمه ،  Bothrimonus , Eubothrium  در ماهیان خاویاری وجود دارد .

84.                     سستودهااز زنجیره غذائی وارد می شوند و در ماهیان مسن بیشتر دیده می شود

85.       دما عامل محدود کننده پراکنش لرنه آ می باشد بر هچ شدن لرنه آ تاثیر ندارد اما با هچ  کوپی پودید رابطه مستقیم و با سیکل زندگی آن رابطه معکوس دارد .

86.       جنس Tracheliastes ( از خانواده لرنه آ ) در سیاه ماهی و جنس Pseudo tracheliastes در ماهیان خاویاری موجود است .

87.       از نماتودهای معروف در ماهیان خاویاری آنیزاکیس است و استروژیلیدکس روی نوزاد گاوماهیان اثرمی گذارد و Cystoopsis acipenseris در ماهیان خاویاری ایجاد کیست می کند .

88.       در قزل آلا کمبود لیزین و اسید لینولئیک باعث پوسیدگی باله ، کمبود متیونین و روی باعث کاتاراکت ( کوری ) و کمبود تریپتوفان و ویتامین C باعث انحراف ستون فقرات و کمبود اسید پانتوتنیک باعث هیپرپلازی آبششها و وجود سم آفلاتوکسین سبب هپاتوم کبد می شود .

89.       باکتریهای دستگاه گوارش در تابستان بیشتر از زمستان و و در روده بیشتر از زوائد باب المعده است .

90.                     Vibrio  و فلکسی باکتر ماریتیموس ( Fle . maritimus  ) مخصوص آب شوراند .

91.                     Saprophitic pathogen در هنگام و پس از مرگ سبب فساد ماهی می شوند .

92.       کلومناریس : عامل آن باکتری فلکسی باکتر کلومناریس است ، وجود آهن و کلسیم و دمای بالای 15 درجه سانتیگراد بیماری را تشدید می کند . سپتی سمی نیز ندارد

93.                     بیماری ادواردیوزیلا : عامل آن فلاویو باکترها هستند که گربه ماهیان دیده می شود .

94.        ویبریوز : باکتری گرم منفی ، سم آندوتوکسین بعد از مرگ باکتری ترشح می شود که باعث تخریب گلبولهای قرمز ( آنمی ) می شود و آهن را نیز از گلبولهای قرمز جذب می کند ، باکتریها با آنزیم پروتئاز خود پروتئینها را حل می کنند ، وجود مس بیماری را تشدید می کند و بیشتر در ماهیان جوان و روی دستگاه گوارش آنها اثر دارد .

95.       در سپتی سمی باکتریائی خونریزی در عضله نداریم ولی در سپتی سمی ویروسی خونریزی در همه اندامها مشاهده می شود .

96.        سپتی سمی هموراژیک ماهی علفخوار : عامل آن رئو ویروس است و در دمای 25 –20 درجه سانتیگراد فعال است .

97.       در IPN روده رنگ صفرا را نمی گیرد ولی در IHN روده رنگ صفرا را به خود می گیرد . در IPN شنای غیر عادی ، مارپیچی و سقوط به کف داریم ولی در IHNنداریم .

98.       افزایش سرب : ماهی با علامت تنگی نفس شدید می میرد ، بدن پوشیده از قشر لعابی نازک که + محلول رقیق سولفات آمونیوم سیاهرنگ می شود مقدار مجاز حداکثر ppm  5

99.                     افزایش روی : اختلالات عصبی ، عدم تعادل و شنای مارپیچی و عوارض تنفسی

100.     طاعون سرخ : عامل ان ویبریو انگلاریوم ، در ماهیان آب شور ، از راه زخم ،تماس و خوراکی منتقل می شود . واکسن دارد .

101.     بیماری ویروسی آزاد ماهیان اقیانوس ارام : مترادف IHN ، در 6-5 ماهگی و در اواخر بهار رخ می دهد . علائم : روده قرمز ، تورم شکم ، در زیر 13 درجه سانتی گراد محو می شود .

102.     UDN ( نکروز پوستی قرحه ای ) : عامل ناشناخته ، در آزاد ماهیان تخمگذار ، در جوانها رخ نمی دهد ،  علائم : نکروز مناطق بدون پوست ، ضایعات داخلی ندارد

103.               بیماری ویروسی نوزاد اردک ماهی  ( PFVD ) : رابدوویروس ،

104.     برخلاف تمام بیماریهای ویروسی در بیماری ویروسی گربه ماهی ، آسیب در لوزالمعده دیده    نمی شود

105.               بیماری ویروسی لنفوسیستیس (جرب ) : ایریدوویریده

106.     صفات اختصاصی بسیاری از آلودگیهای گرم منفی : در معده مایع آبکی  و در روده مایع زرد رنگ

107.     بیماری باکتریائی کلیه  ( BKD ) : عامل بیماری کورینه باکتریوم و رنی باکتریوم ، در زیر 10 درجه و کمتر ،

108.     سل ماهی ( مایکو باکتریوزیس ) : عامل مایکو باکتریوم باکتریوم ( گرم مثبت و اسید دوست ) ، درمان ندارد

109.     آ لودگی با فلاوباکتری ها :عاملش مایکوباکتریوم و گرم منفی ، به دو صورت 1- سپتی سمی با خونریزی کامل  2 – گرانولوماتوز مزمن با جراحاتی شبیه سل

110.     آلودگی با پاستورلاها :پاستورلاسیدا، گرم منفی ، سپتی سمی ، 1 – سپتی سمی حاد 2- سپتی سمی مزمن ( شبیه سل در کبد کلیه و طحال )

111. هر زئوسپور ، قارچ ساپرولگنیا دو مژه داردارسال در تاريخ یکشنبه ۲۵ مهر۱۳۸۹ توسط محمد رسولی نژاد

Cryptobia iubilans in Cichlids

Ruth Francis Floyd and Roy Yanong

What is Cryptobia?

Cryptobia is a flagellated protozoan, closely related to Hexamita and Spironucleus, but not nearly as well understood. Like Hexamita and Spironucleus, Cryptobia is a very tiny (single-celled) organism and, consequently, can be difficult to identify and study. There have been 52 species of Cryptobia identified in fish; however, because of its small size and difficult taxonomy, these may not all be separate species. Of the 52 species that have been identified, five are classified as ectoparasites that infect the gills and skin; seven are classified as enteric parasites that infect the gastrointestinal system; and 40 are classified as hemoflagellates which are found in the bloodstream. It has recently been proposed that the hemoflagellates be assigned to a subgenus called Trypanoplasma. The hemoflagellates have an indirect life cycle and are transmitted by leeches, whereas the gastrointestinal and ectoparasitic forms have direct life cycles.

Cryptobia iubilans and Cichlids

Cryptobia iubilans was first recognized in cichlids some 20 years ago. The organism is typically associated with granulomas (a tissue reaction) in the stomach, but systemic infections that involve the organism in blood and organ systems (including liver, gall bladder, kidney, ovary, brain, and eye) have been reported. It is not known how the organism is able to spread from the intestinal tract to other organs, or what causes the internal spread. Mortalities associated with the systemic form may exceed 50% of the infected population.

The gastrointestinal form of Cryptobia has been reported in East African and Central American cichlids, including: Herichththys cyanoguttatus, Cichlasoma meeki, Cichlasoma nigrofasciatum, and Cichlasoma octofasciatum. Our laboratories have found it in some additional species, but most of the work has been done with Pseudotropheus zebra (Department of Fisheries and Aquatic Sciences, Gainesville, FL) and Symphysodon spp. (Tropical Aquaculture Laboratory, Ruskin, FL).

In the summer of 1995, there was an outbreak of the systemic form of Cryptobia iubilans in cichlids at the Chicago Shedd Aquarium. The outbreak resulted in loss of 50% of the collection of East African cichlids including Cyphotilapia frontosa, Dimidiochromis compressiceps, and Aulonocara stuartgranti. The outbreak seemed to originate with the Aulonocara that had been purchased from a midwest wholesaler. While the fish were in quarantine, the infection spread to Cichlasoma meeki and C. nicaraguense housed in the same tank. From there it spread to the C. frontosa and D. compressiceps that were housed in separate tanks but shared the same water due to a common filtration system. The sick fish went off feed for one to two days, becoming progressively more listless and withdrawing from contact with other fish. Just prior to death, they would move to the surface of the water and their respiration rate would increase dramatically, suggesting that they were hypoxic (suffering from low dissolved oxygen). Closer examination of fish at this stage of the disease revealed severe anemia, with packed cell volumes around 5% (normal should be greater than 30%). Death usually occurred within 24 hours of the development of severe anemia.

Veterinarians at Shedd aquarium wanted to see how many species in their collection carried the parasite so they sacrificed 60 apparently healthy fish, and found evidence of Cryptobia iubilans in all but one (98% prevalence). These fish had granulomatous gastritis (the tissue reaction in the stomach) but no evidence of the systemic disease. The affected species included Haplochromis macula, Cichlasoma nicaraguense, Labeotropheus fuelleborni, Cichlasoma aureus, Pseudotropheus zebra and P. elongatus. Since the 1995 epizootic (disease outbreak), Shedd Aquarium has instituted a new quarantine protocol for all cichlids. All incoming cichlids are subjected to a minimum 60-day mandatory quarantine. A number of animals are screened for the presence of Cryptobia; any infected cichlid is culled.

Comparing Cryptobia and Spironucleus infections

Clinical Disease:

Both Cryptobia and Spironucleus can result in similar disease scenarios on cichlid farms. Both parasites become more serious under conditions of crowding, poor sanitation, high organic load, and handling stress. Diet also may play a role in the development of the disease. It has been demonstrated in laboratory mice that changes in the intestinal bacterial flora, caused by changes in diet, can affect the presence of intestinal flagellates, suggesting greater potential for clinical disease.

Enteric disease from either parasite may result in low level chronic mortality, "wasting" or poor growth. The effect of Spironucleus is more serious in fry and very young fish. It is not known if this is also true for Cryptobia, but there is some evidence that supports this belief. The impact of either disease on reproduction is not well understood; however, we believe that breeders heavily infected with Spironucleus produce poor quality eggs and weak fry.

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ۲۳ مهر۱۳۸۹ توسط محمد رسولی نژاد
A report of hexamitiasis in ornamental fish, flower horn
H Gholipour Kanani-Z Mozhdeganloo-S Kakoolaki-H.A Ebrahimzade Mossavi
 Dept. of Aqatic Health and Disaeses, The Vetrinary Faculty of Tehran University

Abstract
Objective: Hexamita is a small flagella around 3-6 micron in size and is a parasite found in the intestinal tract of a variety of cold and warm water fish, including several species of Cichlids which are popular aquarium pets. The genus hexamita was formerly called "Octomitus" because of eight hair-like flagella which project from the organism. Three species of hexamita have been associated with disease in fish, Hexamita salmonis, Hexamita truttae and Hexamita intestinalis. The Flowerhorn, also called Luohan (Luo Han), is an intergeneric cichlid hybrid. Flowerhorns are thought to arise from the man-made hybridization .
Method & Materials: Flower horn fish, an exotic species, rearing in private aquarium, had prolaps of anus, no appetite for 1 month and was pale in
color, transferred in proper aerated water to veterinary faculty of Tehran University. we collected some samples from skin, gills and anus , for Gimsa staining , wet mounted slide and culture in blood agar medium identifying presumptive causative pathogen.
Results & Conclusion: After these procedures we observed acute contamination of Hexamita spp. in this case. The recommended treatment was metronidazole, multivitamin 100mg⁄lit for 5 consecutive days in a bath treatment and water exchange. It is supposed this contamination was entered to the country by baggage-trade which made by passengers who trips to South East Asian countries and can pass through costume without any limitation and legislation. It seems that the alien fish need to be quarantined for proper period before entrance to country by responsible organizations.

كلمات كليدي: Hexamita, flowerhorn, alien species
منبع: http://www.civilica.com


ارسال در تاريخ پنجشنبه ۷ مرداد۱۳۸۹ توسط محمد رسولی نژاد

بیماری شایع دیسکس (Hexomita)

بی شک یکی از شایع ترین بیماریهایی که دیسکاس دچار آن می شود هگزومیتا است.

هگزومیتا شناخته شده ترین نوع تاژکدار شکمی ست که در دیسکاس به وفور دیده شده و با وجود اینکه روش درمان آن بسیار راحت می باشد اما عدم اطلاع از روش درمان معمولا موجبات مرگ ماهی توسط این بیماری ا فراهم می آورد.

بسیاری از عزیزان هگزومیتا را با بودوموناس (Bodomonas ) که آن نیز از معروفترین تاژکداران شکمی ست اشتباه می گیرند .زیرا تشخیص این دو نوع تاژکدار بسیار از یکدیگر مشکل و شیوه درمان نیز کاملا متفاوت است اما از آنجا که احتمال وجود هگزومیتا بسیار بسیار بیشتر از بودوموناس در ماهی دیسکاس می باشد و تجربه نیز این مطلب را ثابت کرده است بنابراین از هگزومیتا معمولا به عنوان شایع ترین بیماری دیسکاس نام برده می شود.هگزومیتا که به آن اکتومیتوس (octomitus ) نیز گفته می شود به روده ها و کیسه صفرا حمله می کند و نیز گاهی در خون یافت می شود. ماهی هایی که به این جاندار آلوده میشوند معمولا از بقیه ماهی ها جدا و لاغر میشوند . مدفوع آنها سفید و لزج می گردد . همچنین رنگ آنها تیره و اکثرا تمایلی به خوردن غذا ندارند و اغلب در گوشه ای از آکواریوم در حالی که رنگ آنها سیاه شده است ثابت می مانند.

بنده به شخصه توصیه میکنم که اگر ماهی دیسکاسی یافتید که از بقیه ماهی ها جدا شده و رنگ آن سیاه شده است و همچنین نسبت به غذا عکس العملی نشان نداده و غذا نمی خورد اولین احتمال را وجود هگزومیتا بدانید و نسبت به درمان آن اقدام نمایید.

روش درمان:

ابتدای کار مقداری از آب آکواریوم اصلی را به دروم مخزن قرنطینه ریخته و ماهی مریض را به درون آن بیاندازید.

یک عدد بخاری را نیز درون مخزن قرنطینه متصل و دمای آن را ۱ درجه بیشتر قرار دهید ( به عنوان مثال دمای آکواریوم بنده ۳۱ و در مخزن قرنطینه ۳۲ می باشد ) .سنگ هوایی را نیز با ابعاد مناسب در درون مخزن قرنطینه جاسازی کنید. دقت کنید که یکی از مهمترین نکات در مخزن قرنطینه به دلیل استفاده از دارو هوادهی خوب و بالا می باشد . سعی کنید برای این کار از سنگ هواهایی که به شکل سوزنی و بسیار ریز هوا تولید میکنند و در عین حال آب را متلاطم نمی نمایند استفاده کنید.

ماهی را به درون مخزن قرنطینه بیاندازید. با توجه به اینکه از آب درون آکواریوم استفاده کرده اید احتیاجی به آب به آب ماهی توسط کیسه های نایلونی نیست.

از داروخانه قرص مترونیدازول ۲۵۰ را تهیه نمایید . هر قرص ۲۵۰ به ازای ۵۰ لیتر آب آکواریوم مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین با توجه به حجم آب داخل مخزن قرنطینه مقدار مورد نیاز از قرص را پودر کرده و در مخزن بریزید.

بعد از ۳ روز دما را یک درجه کم و یک چهارم آب آکواریوم را با آب تازه تعویض می نماییم ( دقت کنید که آب مورد استفاده باید حداقل ۲۴ ساعت مانده باشد تا گاز کلر آن خارج شده باشد ).

پس از این کار مقداری زغال اکتیو تازه را به درون یکی از محفظه های اسفنجی فیلتر های برقی درون آب ریخته و فیلتر را درون آب قرار میدهیم تا داروی موجود در آب را تصفیه کند . بعد از ۵ تا ۶ ساعت ماهی را با توجه به اصول گفته شده در قسمت های قبل از طریق کیسه های نایلونی و با صرف زمان بیشتر آب به آب می کنیم و به آکواریوم اصلی انتقال می دهیم.

دقت کنید که ماهی شما به دلیل اینکه ۳ روز تحت تاثیر دارو بوده است به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت از خوردن فعالانه غذا امتناع خواهد کرد. نگران نباشید. ماهی شما از هگزومیتا پاک شده است.ارسال در تاريخ سه شنبه ۲۰ مرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد
 آلودگي به انگل هاي كوكسيديا و ميكسوزوآ در برخي از ماهيان سد ارس و سد مهاباد
چکیده مقاله :

 در شهريور 1377 طي بررسي آلودگيهاي انگلي در ماهيان بومي و کارگاههاي پرورش ماهي استان آذربايجان غربي، سه انگل ميکسوبولوس موسايويMyxobolus musayevi ، ميکسوبولوس ديسپار M. dispar و گوسيا کارپلي Goussia carpelli بترتيب در سياه ماهي، ماش ماهي و کپور معمولي صيد شده از سد ارس و سد مهاباد، مشاهده و جداسازي گرديدند.در اين مطالعه مجموعا 13 عدد ماهي بومي شامل: ماش ماهي (Aspius aspius taeniatus 2 عدد)، سياه ماهي (Capoeta capoeta 2 عدد)، ماهي کلمه (Rutilus rutilus 3 عدد) و کپور معمولي (Cyprinus caprpios 6 عدد) بررسي و معاينه گرديدند.ماهيان صيد شده بصورت زنده به آزمايشگاه مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام آذربايجان غربي منتقل شده و پس از ثبت مشخصات صيدگاه و بيومتري قطع نخاع شده و از نظر آلودگيهاي تک ياخته ايي مطالعه شدند.ميکسوبولوس موسايوي (Myxobolus musayevi) قبلا از سياه ماهي رودخانه تجن در مازندران گزارش شده بود ولي ميکسوبولوس ديسپار براي اولين بار از ماش ماهي سد ارس گزار مي شود. گوسياکارپلي (Gussia carpelli) نيز قبلا در کپور معمولي رودخانه سفيد رود گيلان مشاهده شده است.در اين مطالعه در سه ماهي کپور صيد شده از سد ارس اووسيست گوسياکارپلي در موکوس روده مشاهده گرديده است.

کلمات کلیدی :

 كپور معمولي، ماش ماهي، كوكسيديا، ميكسوبولوس، سد ارس، ايران

عنوان مقاله  آلودگي به انگل هاي كوكسيديا و ميكسوزوآ در برخي از ماهيان سد ارس و سد مهاباد

نشریه

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) تابستان 1381

نویسنده

 معصوميان محمود,مهدي زاده افشين,يحيي زاده ميريوسف

حجم فایل

236 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله
منبع: همكلاسي


ارسال در تاريخ جمعه ۲ مرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد

 آلودگي ماهي سياه كولي سواحل جنوبي درياي خزر به ترماتود ديژن آسيمفيلودوراكوبانيكوم


چکیده مقاله :

 با بررسي انگل شناسي روي 25 عدد ماهي سياه کولي (Vimba vimba) صيد شده از سواحل جنوبي درياي خزر منطقه بابلسر در سال 1379، انگل آسيمفيلودوراکوبانيکوم Asymphylodora Kubanicum Isaichikov, 1923 از روده 15 عدد ماهي آلوده جداسازي و شناسائي گرديد.ماهيان در محيط طبيعي خود با عوامل بيماريزاي انگلي و ميزبانان واسط آنها و ساير عوامل عفوني ارتباط بسيار نزديکي دارند. يکي از شاخه¬هاي انگلي که گونه¬هاي مختلف آن ماهيان را بعنوان ميزبان انتخاب مي¬نمايند ترماتودهاي ديژن هستند. اين گروه بزرگ انگلي، اندامهاي مختلف ماهي بويژه دستگاه گوارش آنرا آلوده مي¬سازند. علاوه بر دستگاه گوارش ساير اندامها نظير چشم، خون، قلب و عضلات ماهي نيز به اشکال نوزادي اين گروه انگل آلوده مي¬شوند. ترماتودهائي که اندامهايي بغير از دستگاه گوارش را آلوده مي¬کنند، بيماريزا هستند (Woo,1995).

کلمات کلیدی :

 سياه كولي، انگل، آسيمفيلودوراكوبانيكوم، درياي خزر، ايران


عنوان مقاله  آلودگي ماهي سياه كولي سواحل جنوبي درياي خزر به ترماتود ديژن آسيمفيلودوراكوبانيكوم

نشریه

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) تابستان 1381

نویسنده

 پازوكي جميله,علقمندي فرهاد

حجم فایل

178 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله


منبع: همكلاسيارسال در تاريخ جمعه ۲ مرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد

 آلودگي لاي ماهيان تالاب انزلي به انگل آسيمفيلودوراتينكا (Asymphylodora tincae (Modeer, 1790

چکیده مقاله :

 لاي ماهي با نام علمي Tinca tinca (Linnaeus, 1958) يكي از ماهيان بومي تالاب انزلي است. طي يكسال (از خرداد 1375 تا ارديبهشت 1376) نمونه برداري ماهانه از اين ماهي بصورت تصادفي از مناطق مختلف تالاب صورت گرفت. در مجموع 64 ماهي مورد بررسي انگل شناسي قرار گرفتند كه از ميان آنها 12 نمونه ماهي به انگل كرمي از رده ترماتودا آلوده بودند. پس از زيست سنجي هاي لازم و استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر گونه اين انگل Asymphylodora tincae (Modeer, 1790) تشخيص داده شد (جدول 1).اين انگل از گروه ترماتودهاي ديژن، متعلق به راسته Fasciolata و از خانواده Monorchiidae مي باشد و جز انگلهاي اختصاصي لاي ماهي است كه در داخل لوله گوارش (روده) استقرار مي يابد. اين انگلها ترماتودهاي كوچك و ظريفي هستند كه طول بدن آنها 0.38 تا 0.9 ميليمتر و عرض آنها 0.18 تا 0.45 ميليمتر مي باشد.

کلمات کلیدی :

 Asymphylodora tincae، تالاب انزلي،‌ ايران


عنوان مقاله  آلودگي لاي ماهيان تالاب انزلي به انگل آسيمفيلودوراتينكا (Asymphylodora tincae (Modeer, 1790

نشریه

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) بهار 1381

نویسنده

 دقيق روحي جواد,مخير بابا

حجم فایل

433 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله


منبع: همكلاسيارسال در تاريخ جمعه ۲ مرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد
بررسي آلودگي هاي انگلي ماهيان آكواريوم آب شيرين استان تهران
چکیده مقاله :

 هدف: تعيين آلودگي هاي انگلي ماهيان آكواريوم آب شيرين در استان تهران.طرح: نمونه گيري تصادفي.حيوانات: 1008 قطعه ماهي آكواريوم متعلق به شش گونه مختلف.روش: پوست، باله ها، آبشش، چشم، خون، دستگاه گوارش، كبد، كليه، محوطه شكمي، كيسه شنا و عضلات هر قطعه ماهي از نظر آلودگي انگلي بررسي شد. براي اين منظور از سه اندام اول گسترش مرطوب، از خون گسترش نازك و رنگ آميزي آن باگيمسا و از ساير اندامها به دليل كوچك بودن، گسترش فشاري تهيه گرديد و هر نمونه به طور مجزا جهت ديدن جرم آلوده و يا جداسازي و شناسايي عامل آلودگي تحت بررسي ميكروسكوپي قرار گرفت.نتايج: در 6.95 درصد از ماهيان مطالعه شده آلودگي كرمي 25.3 درصد آلودگي به انواع تك ياختگان و در 2.9 درصد ابتلا به بند پايان مشاهده شد، نتايج حاصل بر حسب نوع ماهي به شرح ذيل مي باشد، در ماهي تايگر (Barbus tetrazona) مجموعا 9 گونه انگل شامل يك گونه مونوژن: (داكتيلوژيروس)، هفت گونه تك ياخته (شيلودنلا، هگزاميتا، ايكتيوبودو، ايكتيوفتيريوس، ميكروسپوريديوم، ميكسوسپوريديا، تريكودينا) و يك گونه بند پا (لرنه آ) تشخيص داده شد. در ماهي فايتر(Betta splendens) يك مونوژن (داكتيلوژيروس)، شش گونه تك ياخته (شيلودنلا، ايكتيوبودو، ايكتيوفتيريوس، ميكروسپوريديوم، ميكسوسپوريديا، تريكودينا) و يك گونه بند پا (لرنه آ) تشخيص داده شد. در ماهي گلدفيش (Carassius auratus) يك گونه مونوژن (داكتيلوژيروس)، پنج گونه تك ياخته (شيلودنلا، ايكتيوبودو، ميكروسپوريديوم، ميكسوسپوريديا، تريكودينا) و دو گونه بندپا (لرنه آ و آرگولوس) تشخيص داده شد. در ماهي سورم (Cichlasoma severum) يك گونه مونوژن (داكتيلوژيروس)، يك گونه نماتود (كامالانوس)، شش گونه تك ياخته (شيلودنلا، هگزاميتا، ايكتيوفتيريوس، ميكروسپوريديوم، ميكسوسپوريديا، تريكودينا) و يك گونه بندپا (لرنه آ) تشخيص داده شد. در ماهي بلك ويدو(Gymnocorymbus ternetzi) يك گونه بندپا (آرگولوس) و در ماهي گوپي (Poecilia reticulata) يك گونه مونوژن (داكتيلوژيروس) شش گونه تك ياخته (شيلودنلا، ايكتيوبودو، ايكتيوفتيريوس، ميكروسپوريديوم، ميكسوسپوريديا، تريكودينا) و يك گونه بندپا (لرنه آ) تشخيص داده شد.نتيجه گيري: آلودگي پروتوزوائي در ماهيان آكواريوم شايع است.

کلمات کلیدی :

 ماهي، آكواريوم، انگل

عنوان مقاله  بررسي آلودگي هاي انگلي ماهيان آكواريوم آب شيرين استان تهران

نشریه

مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) 1385

نویسنده

 مشگي بهنام,اسلامي علي,يزداني هومن

حجم فایل

389 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله
منبع: همكلاسي


ارسال در تاريخ جمعه ۲ مرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد
 بررسي مقدماتي انگلهاي برخي ماهيان درياچه زريوار
چکیده مقاله :

 در تحقيق حاضر 3 گونه ماهي بومي و 6 گونه ماهي معرفي شده به درياچه زريوار واقع در غرب استان کردستان، ايران (زير منطقه بزرگ انتقالي مزوپوتاميان، منطقه پالااآرکتيک) از نظر انگل شناسي مورد بررسي قرار گرفته و تعداد 14 گونه انگل 3) گونه تک ياخته، 6 گونه مونوژن، 3 گونه سخت پوست، 1 گونه متاسرکر ديژن و 1 گونه پلروسرکوئيد سستد( از 7 گونه ماهيان فوق يافت شده و تا حد جنس و گونه شناسايي گرديدند. در ميان ماهيان مذکور يک گونه مونوژن از جنس انسيروسفالوس از آبشش مارماهي خاردار براي اولين بار گزارش شده و همچنين اين ماهي به عنوان ميزبان جديدي براي متاسرکر انگل ديژن ديپلوستوموم اسپاتاسئوم معرفي مي گردد.

کلمات کلیدی :

 انگلها، ماهيان، درياچه زريوار، كردستان 


عنوان مقاله  بررسي مقدماتي انگلهاي برخي ماهيان درياچه زريوار

نشریه

مجله علوم و فنون دريايي ايران بهار 1381

نویسنده

 جلالي جعفري بهيار,برزگر مريم,سهرابي حق دوست ايرج

حجم فایل

135 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله

منبع:همكلاسي
ارسال در تاريخ جمعه ۲ مرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد

 بررسي شيوع انگلهاي كرمي داخلي ماهي قره برون صيدشده از سواحل جنوب غربي درياي خزر

چکیده مقاله :

 در تحقيقات انجام شده بر روي 206 عدد ماهي قره برون (آسيپنزر پرسيكوس)، 6 گونه انگل كرمي داخلي از اين ماهي جدا شد. اين ماهيان از 12 صيدگاه در شيلات ناحيه يك، 4 صيدگاه در شيلات ناحيه دو و ماهيان مولد كارگاه تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد بهشتي (سد سنگر) جمع آوري شده بودند. از بين انگلهاي جدا شده، دو گونه انگل كوكولانوس اسفروسفالوس و اسكريابينوپسولوس سمي آرماتوس، شايعترين انگلهاي اين ماهي بودند )به ترتيب با شيوع 84.75 درصد و 51.23 درصد( و شدت آلودگي به اين انگلها نيز بيش از ساير انگلهاي كرمي بود )به ترتيب با شدت آلودگي 11.31 و 15.25 عدد(. علاوه بر اين، گونه هاي لپتورينكوئيدس پلاژي سفالوس )با شيوع 1.5 درصد(، اوسترونژيليدس اكسيسوس (نوزاد) )با شيوع 1 درصد(، آنيزاكيس sp. (نوزاد) )با شيوع 2 درصد( و آمفيلينا فولياسه ا )با شيوع 1 درصد( نيز از ماهي قره برون جدا شد ولي شيوع و شدت آلودگي به اين انگلها بسيار اندك بود. سه گونه اخير براي اولين بار از ماهي قره برون گزارش مي شوند. در اين بررسي، شيوع و شدت آلودگي به انگلها در نواحي شيلات ناحيه دو و سد سنگر، بيش از شيلات ناحيه يك بود. رابطه مستقيمي بين آلودگي به بعضي از انگلها (خصوصا كوكولانوس اسفروسفالوس و اسكريابينوپسولوس سمي آرماتوس) و اندازه ماهي وجود داشت. شيوع و شدت آلودگي در ماهيان قره برون ماده، بيش از ماهيان نر بود و همچنين، بين شيوع بعضي از انگلها (خصوصا كوكولانوس اسفروسفالوس و اسكريابينوپسولوس سمس آرماتوس) و فصل ارتباط متقابل وجود داشت.

عنوان مقاله  بررسي شيوع انگلهاي كرمي داخلي ماهي قره برون صيدشده از سواحل جنوب غربي درياي خزر

نشریه

مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) 1379

نویسنده

 ستاري مسعود,مخير بابا,اسلامي علي,بكايي سعيد

حجم فایل

497 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله
کلمات کلیدی :

 انگلهاي كرمي، ماهي قره برون، درياي خزر

منبع: همكلاسيارسال در تاريخ چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد
آلودگي به انگلهاي Bothriocephalus acheillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهيان سد ستارخان اهر
چکیده مقاله :

 در بررسي علل مرگ و مير در ماهيان سد ستارخان اهر واقع در استان آذربايجان شرقي طي تيرماه 1381 تعداد 160 عدد ماهي فيليپي Alburnus filippi و 5 عدد ماهي خياطه Alburnoides biponctatus صيد گرديدند. ماهيان به صورت تثبيت شده در فرمالين 4 درصد به آزمايشگاه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان منتقل و پس از اندازه گيري وزن و طول آنها بررسي انگل شناسي شدند. 131 عدد (87.81 درصد) ماهي فيليپي آلوده به انگل Ligula intestinalis و 26 عدد (16.25 درصد) از آنها داراي Bothriocephalus acheillognathi بودند. از 5 عدد ماهي خياطه 4 عدد (80 درصد) آلوده به انگل L. intestinalis  بودند و انگلB. acheillognathi  در آنها مشاهده نشد. دو انگل فوق براي اولين بار است كه از سد ستارخان اهر گزارش مي گردد.

کلمات کلیدی :

 ماهي فيليپي، ماهي خياطه، ليگولا، بوتريو سفالوس، سد ستارخان اهر، آذربايجان شرقي، ايران


عنوان مقاله  آلودگي به انگلهاي Bothriocephalus acheillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهيان سد ستارخان اهر

نشریه

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) زمستان 1383

نویسنده

 مرتضوي تبريزي جاويد,پازوكي جميله,جوان مرد آرش

حجم فایل

512 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله
منبع


ارسال در تاريخ سه شنبه ۹ تیر۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد

بررسي آلودگي ماهيان تالاب اميركلايه لاهيجان به انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم (Diplostomum spathaceum Rudolphi ,1891)


چکیده مقاله :

 آلودگي به انگل Diplostomum spathaceum در 660 عدد از ماهيان تالاب اميركلايه لاهيجان (اردك ماهي 78 عدد، سوف حاجي طرخان 163 عدد، لاي ماهي 105 عدد، گربه ماهي 64 عدد، ماهي كاراس 64 عدد، ماهي سيم پرك 95 عدد و ماهي كلمه 91 عدد) از بهار تا زمستان 1380 مورد بررسي قرار گرفت. براساس نتايج بدست آمده از بين 7 گونه فوق، بالاترين و پايين ‌ترين درصد آلودگي انگل بترتيب مربوط به ماهي كلمه (63.33 درصد) و گربه ماهي (3.13 درصد)، بيشترين و كمترين ميانگين شدت آلودگي انگل ± انحراف معيار بترتيب مربوط به ماهي كلمه (13.49±10.82 عدد) و لاي ماهي (1.2±0.45 عدد)، بيشترين و كمترين ميانگين فراواني انگل±  انحراف معيار بترتيب مربوط به ماهي كلمه (7.04±0.93 عدد) و لاي ماهي (0.06±0.27 عدد) و بالاترين و كمترين دامنه تعداد انگل بترتيب مربوط به ماهي كلمه (1 تا 49 عدد) و لاي ماهي (1 تا 2 عدد) بود. در ضمن براساس بررسي هاي آماري انجام گرفته تفاوتهايي از لحاظ نوع گونه، سن، جنسيت و فصول مشاهده شد.

عنوان مقاله  بررسي آلودگي ماهيان تالاب اميركلايه لاهيجان به انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم (Diplostomum spathaceum Rudolphi ,1891)

نشریه

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) زمستان 1384

نویسنده

 خارا حسين,نظامي بلوچي شعبان علي,ستاري مسعود,ميرهاشمي نسب سيدفخرالدين,موسوي سيدعباس

حجم فایل

428 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله


ارسال در تاريخ دوشنبه ۸ تیر۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد

Ichthyophythiriasis

compiled by Mohammad rasouli nejad

Pathogen — The pathogen, Ichthyophthirius multifilis, varies considerably with developmental stage.

Symptoms and pathological changes — The skin, fin rays and operculum become covered with many white protuberant pustules; for this reason, ichthyophythiriasis is also called “white dot disease.” These white dots are a proliferation of epidermal cells with mucus secreted because of the irritation caused by the drilling of parasites on the epidermis. In a serious case, the skin is covered with a white membrane. The diseased fish swims and responds to stimulus slowly, spending much of its time near the surface. It also continually rubs itself against other objects or jumps out of the water. The damage caused by the parasites and secondary bacterial infection results in epidermal inflammation, local necrosis and desquamation, and the rotting and splitting of fin-rays. Parasites on the branchial tissues destroy the gill lamella and stimulate the secretion of mucus. The branchial epithelia around the parasites proliferate. Infection also results in the congestion of gill veins or histological anemia of the gills. The parasite may invade the cornea and cause inflammation and blindness. Ichthyophythiriasis results in mass mortality because of dyspnea and a loss of appetite (starvation). 

Ichthyophirius multifiliis

A,D, mature stage

1. sytostome 2.Macronucleus 3. Ciliary yarn 4. contractile vacuole 5. food particle    C,B, Larval stage  

Epidemic situation — This disease occurs throughout China, and is one of the major protozoan diseases. Freshwater fishes of all developmental stages are vulnerable to infection with fingerlings as the main victim. Ornamental fish in aquaria or petty cement tanks may also become infected. The optimum water temperature for the proliferation of the parasite is 15–25°C. Therefore, early winter and late spring are its prevalent seasons. Fish in high-density, overwintering ponds are more susceptible to the disease.

Control — there are four methods of controlling ichthyophythiriasis.

·         To prevent transmission of the disease, disinfect the pond with quicklime, rear fry at a reasonable density, quarantine and disinfect fingerlings before stocking.

·         Bathe the fingerlings with a solution of 0.05 ppm malachite green and 25 ppm formalin twice daily. This should not be done in grow-out fish ponds.

·         Immerse fingerlings in 0.2–0.4 ppm malachite green for 2 h. This method was developed by the Beijing Fishery Research Institute.

·         Methylene blue can be used to combat the disease or infected fish can be treated with sea water (salinity over 1 per cent). These methods are commonly used in Europe.ارسال در تاريخ پنجشنبه ۴ تیر۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد

داکتیلوژیروزیس Dactylogyrosis

محمد رسولی نژاد

تکنسین بهداشت و بیماری های آبزیان

پاتوژن_ بسیاری از گونه های داکتیلوژیروس عامل این بیماری هستند. 4 گونه ی پاتوژن از داکتیلوژیروس که در ذیل ذکر می گردد در کشور چین موجب ایجاد بیماری داکتیلوژیروزیس می شوند.

·         Dactylogyrus lamellatus

این انگل آبشش ها، پوست و باله های کپور علف خوار را مورد تهاجم قرار می دهد.

·         Dactylogyrus hypopthalmichthys

این گونه از داکتیلوژیروس فیلامنت های برانش کپور نقره ای یا فیتوفاگ را مورد تهاجم خود قرار می دهد.

·         Dactylogyrus aristichthys

این انگل به آبشش های بیگ هد حمله ور می شود.

·         Dactylogyrus vastator

این گونه از انگل داکتیلوژیروس نیز فیلامنت های کپور معمولی ، کروشن کارپ و پت فیش را مورد حمله خود قرار می دهد.

نمای شکمی از انگل Dactylogyrus lamellatus Achmerov

علائم و تغییرات پاتولوژیکی_ هجوم یک نوع از گونه های انگلی فوق از داکتیلوژیروس موجب ترشح بیشتر موکوس در ماهی می گردد. به علاوه آبشش ها کمرنگ شده، سرپوش آبششی باز می شود، ایجاد مشکلات تنفسی می کند و به طور مشخصی آبشش ها متورم می گردند ( که بیشتر در بیگ هد نمایان است ). ماهی آلوده شنای آرامی دارد و کم خونی در آن دیده می شود. همچنین بر میزان مونوسیت و لوکوسیت های کوئنوسایتیک خون ماهی افزوده می شود.

 

همه گیر شناسی_ داکتیلوژیروزیس یک بیماری معمولی است که از اواخر بهار تا اوایل تابستان رایج است. دمای اپتیموم برای فعالیت این انگل 20 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد. این بیماری بیشتر در کپور نقره ای ، بیگ هد و کپور علف خوار مشاهده می شود.

 

کنترل_ 4 روش برای درمان این بیماری وجود دارد.

·         حمام ماهیان انگشت قد در  20 ppm پتاسیم پرمنگنات به مدت 15 الی 30 دقیقه قبل از ذخیره سازی در استخر

·         وقتی که دمای آب حدود 20 تا 30 درجه سانتیگراد است، کریستال دیپترکس 90% را در استخر به غلظت 0.2_0.3 ppm پخش کنید.

·         درمان استخر با پودر دیپترکس 2.5 درصد به غلظت 1_2 ppm

مخلوطی از دیپترکس ( dipterex ) و سدیم کربنات را به نسبت 1 به 0.6 در آب استخر به غلظت 0.1_0.24 ppm بپاشانید.ارسال در تاريخ دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ توسط محمد رسولی نژاد